گر بدی گیرد جهان را سربه‌سر
از دلم امـّیـد خوبی را مبر...


هوشنگ ابتهاج