🌻🍃مثبت که نگاه کنید
همه چیزِ دنیا خوب پیش میرود

🌹🍃مثبت که نگاه کنید
مهم نیست که امروز چه روزی ست

تو آرام و مهربان و عاشقی❤️
عاشقِ خدایی
عاشق طبیعت و عاشقِ تمام زيبايى ها

و جهان، پنجره ایست که از افکارِ تو باز میشود
بخواه که خوب ببینی 👌