اگہ ازم آزمایش خون بگیرن
جوابش میشہ تُ


‌ ‍‌‌

••••••••❥💞❥••••••••