سال هاست
من و فراموشے
سر تو
جنگ داریم !

‌ ‍‌


••••••••❥💞❥••••••••