باسلام به کلیه دوستان آقا وخانم برنامه پارس کلاب ونقل ومکان ازبرنامه لنزور به امید دورهمی ریوف ومتواظه وحسنه باهم گپ کفتنی وغیروداشته باشیم. به فردایی دیگر