آرزو میکنم اخم روی پیشانی ات ننشیند
و اگر روزی نشست
کسی باشد که با حوصله برایت بازش کند.
آرزو میکنم شب ها تنها سر بر بالش نگذاری
و اگر گذاشتی، از سر تنهایی نباشد
و فاصله چند روزه ای باشد
که زود تمام میشود.
آرزو میکنم، دلتنگ نشوی
و اگر روزی شدی
دلتنگی ات به وصال ختم شود
و باعث بشود قدر داشته ات را بیشتر بدانی.
آرزو میکنم
تک تک آرزوهایت،
با مصلحت خدا یکی باشد...

✍🏻سیما امیرخانی⚘

•┈┈┈✾⚘✾┈┈┈•