مرگم باد ...!
اگر لحظه‌ای کوتاه بیایم از تکرار این پیش پا افتاده‌ترین حرف که " دوستت دارم " !
دوستت دارم ... به نجابت باران قسم !