زیر امضای
تمام شعرهایم
مینویسم"دل نوشت"

تابدانند عشق را
باید
فقط با دل نوشت...