چگونه ناتمامی قلبم بزرگ شد
و هیچ نیمه ای
این نیمه را تمام نکرد ...