چه شد در من؟ نمیدانم
فقط دیدم پریشانم
فقط یک لحظه فهمیدم که خیلی دوستت دارم...