من با کل دنیا ساز مخالف میزنم
ولی تو هر چه بگی:
چشم😍❤

‌ ‍‌‌🌸🌸

••••••••❥💞❥••••••••