بدترین ورشکستگی در جهان
از دست دادن اشتیاق است
اگر شخصی تمام هستی خود
به جز اشتیاق را از دست بدهد...

می‌تواند دوباره به موفقیت دست یابد