زندگی خوب ؛
در دو جمله خلاصه میشود :
لذت بردن از روزهای خوب ...!
صبر کردن در روزهای بد ...!