امواج زندگی را بپذیر
حتی اگر
گاهی
تورا به عمق دریا ببرند
آن ماهی آسوده
که بر سطح دریا میبینی
مرده"است.