همیشه میتوانیم افکارمان را
مدیریت کنیم و همانطور که
دلمان میخواهد ترسیم کنیم‌.

بیایید از امروز افکار و تصویر
ذهنیمان را به زیبایی تغییر دهیم ...