گیج کننده‌ترین
اقدامی که علیه خویش
می‌توانیم بکنیم
این است که بکوشیم
قلب‌مان را به
چیزی قانع کنیم
که مغزمان می‌داند
یک دروغ بزرگ است ...