همیشه بعد سیاهی ، سپیدیه
بعد،شب ها طلوع روز میاد
الهی،بعد،غمهاتون شادی،بیاد
بعد،اشک هاتون لبخند
بعد،شکست ها تون ، ظفر
بعد ناامیدی ها ، امید