اجازه دهید کلماتتان باعث
قـوت قلب دیگـران شـود ...

اعـمالتان زنجیرهـای
دیگـران را بـاز کنـد ...

ومحبتِ شـما نـمایشی از محبت
خالق مهربان باشد ...