پل می زنم
از ساحل لب هایم
تا دریای چشم هایت
و خراب می کنم
پل های پشت سرم را