وقتی با داشته‌هاتون میتونید
احساس خوشحالی کنید،
شما ثروتمندین...