روزش مهم نيست،
همه چيز به خنده‌ى اول صبحت بستگى دارد...
كافيست بخندى تا تمام روز را
در آسمان قدم بزنی!