خدا همونیه که هیچکاری براش نمیکنی ولی همه کاری برات میکنه