خدایا چرا گذاشتیمون رو ویبره
کرونا هست بسه
.خدابه خیر بگذرونه ....