بعضی وقتها
قلبت نیاز به زمان بیشتری داره
برای قبول چیزی که مغزت از قبل میدونسته!