همينك نيازمند اندكي آرامشم
آرامشي از جنس حضورت
در جاده اي شمالي همراه با موزيكي ملايم
و درختاني كه سرمستانه درميان
نوازش باد ميرقصند گويي انان هم
مسرور اند از اين وصال