آرزو دارم 
فاصله ای نباشد میان شما و تمام احساس های خوبتان
شما باشید و ..
عشق باشد و
یک دنیا سلامتی !
و ..امضای خدا پای تمام دعاهایتان.