نشناخته را محرم اسرار نکن
قفل دل خود
بر همه کس باز نکن
در قلک دل برای آینده ی خویش

جز عشق خدا
هیچ پس انداز نکن