درهابراےکسانے
گشوده مےشوندکه
جسارت
درزدن داشته باشند
جسارت داشته باش
باامید باعشق با
محبت باتلاش دربزن
حتمادرها گشوده
خواهندشدبسوےروشنایے
زندگیتون پرازامید