داستان خلقت زن :
خداوند فرمود :
این مخلوق عظیم فقط یک عیب دارد !
فرشته پرسید : چه عیبی ؟

خداوند فرمود :
قدر خودش را نمی داند