انسان باید آنقدر بزرگ باشد که ،
اشتباهات خود را قبول کند

آنقدر باهوش باشد که ،
از آنها سود ببرد

و آنقدر قوی باشد که ،
آنها را اصلاح کند