میان عاشق و معشوق
فرق بسیار است
چون یار ناز نماید
شما نیاز کنید...