همیشه نباید حرف زد
گاه باید سکوت کرد

حرف دل که
گفتنی نیست !

باید آدمش باشد
کسی که با یک نگاه کردن به چشمت
تا ته بغضت را بفهمد ...