از کسانی که همه چیز را
محاسبه میکنند بترس
و هرگز قلبت را
در اختیار انها نگذار...
آنهـــا حساب عشقی که
نثار تو میکنند
را نیز دارندوروزی
آن را با تو تسویه میکنند...💕