اولِ صبح را هیچ چیز بخیر نمی‌کند
جز دو خط شعرِ فروغ
دو فنجان چایِ غزل
و یک دلِ سیر نگاه به چشمانِ تو
که مخاطبِ این شعری
صبحت بخیر خورشیدِ جانم