سوال کردم از او عشق
چیست؟ چشمانش !
سکوت ریخت برایم،
جواب خوبی بود...