احوال من ای دوست چنین است که انگار
یک صاعقه بر جنگل خرم زده باشد ...