گاهی باید دل به دلش بدهی...
و بخواهی که برایت حرف بزند
برایت بگوید
از دلتنگی هایش
از بی قراری هایش
از حرف هایی که در گلویش گیر کرده
حتی غر بزند به جانت
آنقدر که دلش صاف شود و بگوید راحت شدم
این یعنی " ترمیمِ " یک رابطه !