چند گویم قبله،کامشب
هر یکی را قبله‌ایست

قبـله‌ها گـردد یکی
گر تو شب افروزی کنی