خیالِ امروزَت را،
به هیچ چیز آغِشته نکُن!
مگر مَن و کمی عِشق...
هَمین!
♥️🌿☕️