من كه از دوري تو
تار دلم ميلرزد
تو هم اندازه ي من اينهمه دلتنگ شدي؟