اگه زنی در کار نباشد ،
عشقی هم در کار نیست !
شکسپیر و حافظ و رومئو و ژولیت
و شیرین و فرهاد ، وِل معطّل اند ...
اگه روزی زن ها بخواهند از این جا بروند ،
تقریباً همه ی ادبیات و سینما و هنرِ دنیا
را باید با خودشان ببرند ...

🔻مصطفی مستور