دنیای من با عشق درگیره ...
بازی نکن با این قلب داغونم
من آخر این بازی و میدونم ....
دنیای من با عشق درگیره .....