لایق تو کسی است که:
تو را انتخاب میکند نه امتحان🍃❤️
تو را نگاه کند نه اینکه ببیند 🍃
توراحس کندنه اینکه لمست کند🍃❤️
تو رابیاراید نه اینکه بیازارد 🍃
تو را بخنداند نه برنجاند🍃❤️