هرشرايط بدى،
در خودش يك چيز مثبتى داره

حتى يك ساعت خراب كه كار نميكنه هم،
٢ بار در روز وقت رو درست نشون ميده...
مثبت انديش باشيد
خدا ميدونه چى براتون بهترينه🌸