💫

گران بها ترین گنجینه ی زندگی
قلبی عاشق است که به همه؛
به دوست،
دشمن،
انسان،
گل،
پرنده،
و همه هستی
عشق می ورزد…