زمانیکه خاطره هایت از امیدهایت قوی تر شدند،

بدان که دوران پیریت آغاز شده است.