وحشی چشمانت را
غزل می سراید
نگاه پریشانم
وقتی از دریای احساسم
پل می زنم
تا مرغزار چشمانت