‏آدما رو الکی بزرگ نکنید!

تا به خود بیای،
میبینی زیر پای همونی که بیخودی گنده اش کردی له شدی...