کنت اتمنے أن اکون شخصا تخاف
فقدانه لا اکثر ...

دلم میخواست کسی باشم که از نبودنش بترسی ،
نه چیز بیشتری ....