صبح و
چای و روشنی
پُر سینه‌ی قندان قند
دست در دستم گذار و با دل تنگم بخند.